Please use this identifier to cite or link to this item: http://113.161.190.196:8080/thuvienso/handle/123456789/2098
Title: Tiểu ban A: TÍNH TOÁN THỦY NHIỆT CHO THỬ NGHIỆM NHIÊN LIỆU VVR-KN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH PLTEMP
Authors: Hồ Nguyễn Thành Vinh, Lê Vĩnh Vinh, Trần Quốc Dưỡng, Nguyễn Tiến Vũ
Keywords: Nhiên liệu VVR-KN, MCNP5, PLTEMP, Tính toán thủy nhiệt, Lò phản ứng VVR-K, Thử nghiệm nhiên liệu VVR-KN
Issue Date: 2017
Publisher: Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam
Abstract: VVR-KN là một trong các loại nhiên liệu độ giàu thấp được dự kiến dùng cho lò phản ứng nghiên cứu mới của Việt Nam. Loại nhiên liệu này đã được đánh giá chất lượng qua việc thử nghiệm được thực hiện trên 3 bó nhiên liệu đặt trong vùng hoạt của lò phản ứng VVR-K. Nhiên liệu VVR-KN sau đó được sử dụng trong việc chuyển đổi nhiên liệu Uranium độ giàu thấp ở trên lò VVR-K và đã khởi động thành công vào tháng 9 năm 2016. Trước khi sử dụng chương trình PLTEMP để phân tích lò nghiên cứu mới, việc tính toán đánh giá chương trình được thực hiện dựa trên dữ liệu của việc thử nghiệm nhiên liệu VVR-KN. Công việc tính toán bao gồm 2 bước. Đầu tiên, chương trình MCNP5 được sử dụng để tính phân bố công suất của vùng hoạt lò phản ứng VVR-K có chứa các bó nhiên liệu thử nghiệm. Sau đó sử dụng chương trình PLTEMP cùng với kết quả từ bước đầu tiên và từ các điều kiện thử nghiệm để thu được các thông số thủy nhiệt.
URI: http://113.161.190.196:8080/thuvienso/handle/123456789/2098
Appears in Collections:Hội nghị KHCNHN toàn quốc lần thứ 12

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02.-Ho-Nguyen-Thanh-Vinh.pdf728.83 kBAdobe PDFbook.png
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.