Please use this identifier to cite or link to this item: http://113.161.190.196:8080/thuvienso/handle/123456789/2103
Title: Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với máy gia tốc tuyến tính dùng trong xạ trị, quy định về hiệu lực thông tư, trách nhiệm thi hành đối với các cơ quan liên quan và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ban hành kèm theo thông tư gồm các nội dung về quy định kỹ thuật; quy định về quản lý; quy định trách nhiệm; tổ chức thực hiện.
Authors: Bộ Khoa học và Công nghệ
Keywords: Thông tư
Issue Date: 5/12/2017
Publisher: Bộ Khoa học và Công nghệ
Series/Report no.: 15/2017/TT-BKHCN;
Abstract: Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với máy gia tốc tuyến tính dùng trong xạ trị, quy định về hiệu lực thông tư, trách nhiệm thi hành đối với các cơ quan liên quan và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ban hành kèm theo thông tư gồm các nội dung về quy định kỹ thuật; quy định về quản lý; quy định trách nhiệm; tổ chức thực hiện.
URI: http://113.161.190.196:8080/thuvienso/handle/123456789/2103
Appears in Collections:Thông tư

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12544_2017-15-BKHCN-TT.pdf937.66 kBAdobe PDFbook.png
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.