CƠ SỞ DỮ LIỆU

Danh mục Cơ sở dữ liệu trực tuyến

Đóng cửa sổ

1. Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia

http://db.vista.gov.vn

 

2.  ProQuest Central

http://search.proquest.com/login

Username: 0RRWK78PNF

Password: proquest

3. Cơ sở dữ liệu SpringerLink

http://link.springer.com/

Username: library@dlu.edu.vn

Password: thuviendhdl2014

4. Cơ sở dữ liệu ScienceDirect

http://tinyurl.com/sciencedirectdalat

Username: WBA515

Password: 50881

5. Cơ sở dữ liệu Wiley Online Library

http://onlinelibrary.wiley.com/

Username: library@dlu.edu.vn

Password: thuviendhdl

6. Thư viện Pháp luật

http://www.thuvienphapluat.vn

http://m.thuvienphapluat.vn

Username : thuviendaihocdalat

Password: thuviendaihocdalat

7. Tạp chí khoa học Việt Nam Trực tuyến

http://www.vjol.info

8. Cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ ARDI (The Access to Research for Development and Innovation)

http://ardilogin.research4life.org/

Username: ardi-vn006

Password: s54ru1ln

9. Access to Global Online Research in Agriculture (AGORA)

http://agoralogin.research4life.org/  

Username: ag-vnm086

Password: uvimpotilat

10. Online Access to Research in the Environment

http://oarelogin.research4life.org

Username: VTN506

Password: uvimpotilat  

11. HINARI:

http://hinarilogin.research4life.org/

Username: VTN110

Password: 14553

12. Website hỗ trợ lấy tài liệu:

http://libgen.org

                 http://sci-hub.bz/

13. Thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội

http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro

14. IAEA books

http://www-pub.iaea.org/books/

https://www.iaea.org/publications/magazines/bulletin/

15. Scientific Research

http://www.scirp.org/journal/ijmpcero/

16. ICRP: International Commission on Radiological Protection

http:/http://www-pub.iaea.org/books//www.icrp.org/index.asp

http://www-pub.iaea.org/books/